Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Το νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο. Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα. Έως 50% οι απώλειες στα εισοδήματαΜεγάλες εισοδηματικές απώλειες που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και το 50% φέρνει στους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους το νέο μισθολόγιο που εφαρμόζεται αναδρομικά από την 1η Νοεμβρίου του 2011. Οι μισθοί στο Δημόσιο κυμαίνονται πλέον από 780 ευρώ το μήνα (νεοδιοριζόμενος υπάλληλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) έως 2.409 ευρώ (υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με 33 χρόνια υπηρεσία).

Όπως ορίζεται στην εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη στο μισθολόγιο υπάγονται και όσοι εργαζόμενοι του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA α’ και β’ βαθμού) και όλων των NΠΔΔ, που είχαν σχέση αορίστου χρόνου και αμείβονταν με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις ή Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Οι εν ενεργεία υπάλληλοι θα δουν τις μηνιαίες αποδοχές να μειώνονται σημαντικά έως και 52% σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι εργαζόμενοι που θα έχουν απώλειες άνω του 25% θα τις υποστούν σε βάθος τριετίας. Όμως, οι εργαζόμενοι αυτοί θα λαμβάνουν το νέο βασικό τους μισθό και το υπόλοιπο ποσό θα τους καταβάλλεται ως «διαφορά μείωσης», η οποία θα υπόκεινται στις προβλεπόμενες για τα επιδόματα κρατήσεις. Για παράδειγμα, υπάλληλος που είχε συνολικές αποδοχές 3.200 ευρώ το μήνα και τώρα έχει 1.719 ευρώ το μήνα (δηλαδή είναι ΠE και εντάσσεται στο Βαθμό Γ και στο 4ο μισθολογικό κλιμάκιο), οι απώλειές του ξεπερνούν το 25% και φτάνουν στο 47%. Έτσι, από 1η Νοεμβρίου του 2011 θα χάσει το 25% και η υπόλοιπη διαφορά (681 ευρώ) μέχρι τις νέες του αποδοχές (1.719 ευρώ) θα μειωθεί ισόποσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών από την 1η Νοεμβρίου του 2012. O συγκεκριμένος υπάλληλος θα λαμβάνει ως βασικό μισθό, αυτόν στον οποίο εντάσσεται (1.719 ευρώ) και το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται σε αυτόν ως «διαφορά μείωσης», που θα υπόκεινται σε κρατήσεις.table-3_16-11-2011
Τα 12 χαρακτηριστικά του νέου μισθολογίου
1. Ενσωματώνει στο βασικό μισθό μέρος από τα επιδόματα που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα.
2. Υιοθετεί μεικτό σύστημα αποδοχών, βάσει του οποίου η μισθολογική εξέλιξη κάθε υπαλλήλου συναρτάται με τη χορήγηση βαθμού και συνδέει πλέον το βαθμό που κατέχει κάθε φορά ο υπάλληλος με τον αντίστοιχο μισθό. Οι υπάλληλοι κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα (Π.E., T.E., Δ.E. και Y.E.). Οι υπάλληλοι κάθε κατηγορίας εξελίσσονται στους βαθμούς που προβλέπονται γι’ αυτήν. Στον κάθε βαθμό κάθε κατηγορίας αντιστοιχεί ένας βασικός μισθός. Πέραν του βασικού αυτού μισθού, σε κάθε βαθμό προβλέπονται μισθολογικά κλιμάκια. Επίσης διατηρεί τον υπολογισμό των βασικών μισθών, συνδέοντας με σταθερούς συντελεστές τον εισαγωγικό βασικό μισθό όλων των υπολοίπων κατηγοριών με τον εισαγωγικό βασικό μισθό της Y.E.
3. Καταργεί κάθε είδους επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις και προσδιορίζει τα επιδόματα που θα καταβάλλονται, εφόσον πληρούνται όροι και προϋποθέσεις.
4. Καταργεί την οικογενειακή παροχή (συζύγου) για τους έγγαμους υπαλλήλους, αυξάνοντας ταυτόχρονα την παροχή για τα τέκνα τα οποία βρίσκονται υπό την προστασία του.
5. Αυξάνει σημαντικά το επίδομα θέσης ευθύνης.
6. Προβλέπει τη χορήγηση Κινήτρου Επίτευξης Στόχων στους υπαλλήλους των υπηρεσιών που πετυχαίνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τους ποσοτικοποιημένους στόχους που θα τεθούν με βάση το εκάστοτε σύστημα αξιολόγησης. Επιπλέον, προβλέπεται, αντί του ανωτέρω κινήτρου, η χορήγηση Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων για τους υπαλλήλους κατηγοριών Π.E., T.E. και Δ.E., που υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες, που έχουν ως κύρια αρμοδιότητά τους την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων ή την είσπραξη δημοσίων εσόδων, καθώς και στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες που έχουν ως κύρια αρμοδιότητα την επιθεώρηση ή τον έλεγχο υπηρεσιών και λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης, εφόσον έχουν πετύχει την υλοποίηση των προβλεπόμενων στόχων σε ποσοστό άνω του 90%.
7. Προβλέπει τη δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων, με αμοιβή, η οποία καθορίζεται κάθε φορά με υπουργική απόφαση, θέτοντας ως ανώτατο όριο ωρών τις 20 μηνιαίως. Για τους μετακλητούς υπαλλήλους που υπηρετούν στα πολιτικά γραφεία των μελών της κυβέρνησης, των υφυπουργών και γενικών γραμματέων, καθώς και σε αυτούς που αποσπώνται σε γραφεία βουλευτών και κομμάτων, η υπερωριακή απασχόληση καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο, δηλαδή 60 ή 50 ώρες, κατά μήνα.
8. Θέτει όρια στο ύψος των καταβαλλομένων αποζημιώσεων για την λειτουργία συλλογικών οργάνων.
9. Ορίζει ευθέως τις περιπτώσεις περικοπής των αποδοχών για κάθε περίπτωση απουσίας.
10. Ορίζει αποδοχές και θέματα καταβολής αυτών στους υπαλλήλους που αποσπώνται ή μετακινούνται από την υπηρεσία τους σε άλλη υπηρεσία.
11. Ορίζει τον τρόπο καταβολής των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ των ήδη καταβαλλόμενων αποδοχών και των αποδοχών που προβλέπονται από τις διατάξεις του κοινοποιούμενου νόμου.
12. Υπάγεται πλέον άμεσα και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Ποιοι υπάγονται στο νέο μισθολόγιο
1. Μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί υπάλληλοι.
2. Υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (IΔAX):
• Του Δημοσίου.
• Των OTA α’ και β’ βαθμού.
• Των NΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (OΓA).
3. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
4. Οι υπάλληλοι της γραμματείας των δικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας.
5. Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και οι μόνιμοι αγροτικοί ιατροί.
6. Οι υπάλληλοι της Βουλής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό και της Προεδρίας της Δημοκρατίας με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο Π.Δ. 351/1991 (A’ 121) όπως ισχύει.
7. Οι διοικητικοί υπάλληλοι των Ανεξάρτητων Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.
8. Οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠEΔ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (K.E.Δ.E.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (EN.Π.E).
9. Οι υπάλληλοι και οι θρησκευτικοί λειτουργοί (πλην των αρχιερέων που αμείβονται με ειδικό μισθολόγιο) των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, των εξομοιούμενων προς αυτά κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 63 του ν. 3801/2009 (A’ 163), των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Οι ιερείς, που κατέχουν ταυτόχρονα και δεύτερη θέση στο Δημόσιο, σε NΠΔΔ και σε OTA θα λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης (ως τέτοια θέση λαμβάνεται η πρώτη χρονικά) και το 30% των αποδοχών της δεύτερης θέσης στην οποία απασχολούνται.
Σύστημα μισθολογικής εξέλιξης
Οι υπάλληλοι λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στο βαθμό τους, συνδέοντας πλέον τη βαθμολογική με τη μισθολογική τους εξέλιξη. Περαιτέρω, σε κάθε βαθμό, πέραν του βασικού μισθού που αντιστοιχεί σε αυτόν, θεσπίζονται μισθολογικά κλιμάκια (M.K.) στα οποία εξελίσσεται ο υπάλληλος σύμφωνα με τα έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας του, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου.
Τα M.K. των βαθμών E – Γ χορηγούνται ανά διετία, ενώ τα M.K. των Βαθμών B και A χορηγούνται ανά τριετία. H εξέλιξη των υπαλλήλων στα M.K. του βαθμού που κατέχει γίνεται αυτοδίκαια με την παρέλευση του ανωτέρω οριζόμενου χρόνου. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που προκύπτει από τις εκθέσεις αξιολόγησης του υπαλλήλου ότι δεν έχει επιτύχει την υλοποίηση της προβλεπόμενης στοχοθεσίας σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, για δύο συνεχή χρόνια, τότε αυτός δεν εξελίσσεται μισθολογικά, μέχρι να επιτύχει το ως άνω ελάχιστο ποσοστό.
table-1_16-11-2011table-2_16-11-2011
Ορισμός αποδοχών
Οι μηνιαίες αποδοχές των υπαλλήλων, αποτελούνται από το βασικό μισθό και τα επιδόματα και τις παροχές:
• επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και απομακρυσμένων παραμεθορίων περιοχών,
• οικογενειακή παροχή,
• επίδομα θέσης ευθύνης,
• κίνητρο Επίτευξης Στόχων και Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων
• διαφορά αύξησης ή μείωσης αποδοχών.
Επιδόματα εορτών και αδείας
1. Το επίδομα Χριστουγέννων καταβάλλεται στις 16 Δεκεμβρίου εκάστου έτους και ορίζεται στο ποσό των 500 ευρώ.
2. Το επίδομα Πάσχα καταβάλλεται 10 ημέρες πριν από το Πάσχα και ορίζεται στο ποσό των 250 ευρώ.
3. Το επίδομα Αδείας καταβάλλεται την 1η Ιουλίου εκάστου έτους και ορίζεται στο ποσό των 250 ευρώ.
Τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας καταβάλλονται στο ακέραιο, εφόσον οι πάσης φύσεως μηνιαίες αποδοχές, συμπεριλαμβανομένων και των επιδομάτων αυτών (εορτών και αδείας), δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, τις 3.000 ευρώ μεικτά.
Οικογενειακή παροχή
Χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάστασή τους ως εξής: Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, η ανωτέρω παροχή καθορίζεται ως εξής:
• 50 ευρώ για ένα τέκνο,
• 70 ευρώ συνολικά για δύο τέκνα,
• 120 ευρώ συνολικά για τρία τέκνα
• 170 ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα και επιπλέον 70 ευρώ για καθένα από το πέμπτο τέκνο και άνω.
Επίδομα θέσης ευθύνης
Προβλέπεται η καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης, στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:
1. Προϊστάμενοι διοίκησης
• Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης, 900 ευρώ.
• Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, 400 ευρώ.
• Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης, 250 ευρώ.
• Προϊστάμενοι Παιδικών Σταθμών, 100 ευρώ.
2. Προϊστάμενοι εκπαίδευσης
• Περιφερειακοί διευθυντές 900 ευρώ.
• Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης πεντακόσια 550 ευρώ.
• Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, 450 ευρώ.
• Σχολικοί Σύμβουλοι προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 400 ευρώ.
• Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, KEΔΔY, EEEEK. και Προϊστάμενοι Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 300 ευρώ και εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον 6 τμήματα, 350 ευρώ.
• Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔE), Δημοσίων IEK, Τετραθέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, 250 ευρώ και εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον εννέα τμήματα 300 ευρώ.
• Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, Υπεύθυνοι Τομέων Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊστάμενοι Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υπεύθυνοι Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 150 ευρώ.
• Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων 100 ευρώ.
Κίνητρο Επίτευξης Στόχων και Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων
Στους υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσιακές μονάδες που έχουν πετύχει πάνω από 80% τους ποσοτικοποιημένους στόχους που έχουν τεθεί με βάση το σύστημα αξιολόγησης είναι δυνατή η καταβολή Κινήτρου Επίτευξης Στόχων (K.E.Σ.). Tο K.E.Σ. υπολογίζεται ανά υπουργείο ή φορέα και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3% του συνολικού μισθολογικού κόστους του κατά το προηγούμενο έτος. Το K.E.Σ., που καταβάλλεται στους υπαλλήλους, ισούται με ποσό μέχρι 50% ενός βασικού τους μισθού, εφόσον επέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό μέχρι και 90% και με ποσό μέχρι 100% ενός βασικού τους μισθού εφόσον επέτυχαν τους στόχους σε ποσοστό από 90% και πάνω.
H ωριαία αμοιβή των υπαλλήλων που απασχολούνται ορίζεται ως εξής:
1. Για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22α ώρα, ίση με το ωρομίσθιο.
2. Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχεται από την 22α ώρα μέχρι την 6η πρωινή, πέρα από την υποχρεωτική, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
3. Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής:
α. Από την 6η πρωινή μέχρι την 22α ώρα, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).
β. Από την 22α ώρα μέχρι την 6η πρωινή ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%).
4. Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας ίση με το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) του ωρομισθίου.
5. Για εργασία νυκτερινή ή ημερήσια Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών, που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου.
Κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια του υπηρετούντος προσωπικού
Παράδειγμα 1
Υπάλληλος κατηγορίας ΠE, έχει συμπληρώσει, κατά την 1-11-2011, 11 έτη και 1 μήνα υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στο φορέα που υπηρετεί. Θα ενταχθεί στο βαθμό Δ της κατηγορίας του. Για την ένταξη στο βαθμό αυτό απαιτείται ο υπάλληλος να έχει 9 έτη και μία ημέρα ως ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο. Δεδομένου ότι έχει 2 έτη και 1 μήνα επιπλέον χρόνο υπηρεσίας από τον ελάχιστο που απαιτείται θα καταταγεί στο M.K. 1 του Δ βαθμού.
Παράδειγμα 2
Υπάλληλος κατηγορίας ΔE, ο οποίος έχει συμπληρώσει 23 έτη και 3 μήνες υπηρεσίας και προϋπηρεσίας στο φορέα που υπηρετεί. Θα ενταχθεί στο βαθμό Γ της κατηγορίας του. Για την ένταξη στο βαθμό αυτό απαιτείται ο υπάλληλος να έχει 19 έτη και μία ημέρα ως ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο. Δεδομένου ότι έχει 4 έτη και 3 μήνες επιπλέον χρόνο υπηρεσίας από τον ελάχιστο που απαιτείται θα καταταγεί στο M.K. 2 του Γ βαθμού. Μετά την ανωτέρω μισθολογική ένταξη, για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται η παρέλευση διετίας ή τριετίας ανάλογα με το βαθμό στον οποίο έχει ενταχθεί ο υπάλληλος. Αυτό σημαίνει ότι ο πλεονάζων χρόνος που τυχόν απομένει μετά την ανωτέρω μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στους οικείους βαθμούς και M.K. δεν θα ληφθεί υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο. Συνεπώς, το επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο σε όλους τους υπαλλήλους θα δοθεί μετά την παρέλευση διετίας ή τριετίας από την 1-11-2011. O υπάλληλος ΔE κατηγορίας κατετάγη στο MK2 του Γ βαθμού της κατηγορίας του με πλεονάζοντα χρόνο 3 μήνες. Για να καταταγεί στο επόμενο M.K. (M.K. 3) δεν θα απαιτηθούν 21 ακόμη μήνες προκειμένου να συμπληρώσει τα δύο έτη που απαιτούνται, αλλά θα πρέπει να διανυθούν επιπλέον 24 μήνες και συνεπώς το M.K. 3 θα του αποδοθεί την 1-11-2013.
Αύξηση αποδοχών
Εφόσον με τις νέες διατάξεις προκληθεί αύξηση στις αποδοχές του υπαλλήλου, αυτή χορηγείται ως εξής:
α) Μέχρι του ποσού των 50 ευρώ καταβάλλεται άμεσα με την έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου (1-11-2011).
β) Για αύξηση μεγαλύτερη των 50 ευρώ και μέχρι του ποσού των 100 ευρώ καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα δύο ετών. Αυτό σημαίνει ότι από 1-11-2011 έως 31-10-2012 καταβάλλεται το ήμισυ της αύξησης και από 1-11-2012 και εφεξής το άλλο ήμισυ.
γ) Για αύξηση μεγαλύτερη των 100 ευρώ, αυτή καταβάλλεται ισόποσα σε χρονικό διάστημα τριών ετών. Για παράδειγμα, εάν η αύξηση ανέρχεται στο ποσό των 180 ευρώ, αυτή θα χορηγηθεί σε τρεις δόσεις των 60 ευρώ η καθεμία. Συνεπώς, η πρώτη δόση των 60 ευρώ θα χορηγηθεί για το διάστημα από 1-11-2011 έως 31-10-2012, η δεύτερη από 1-11-2012 έως 31-10-2013 και η τρίτη από 1-11-2013 και εφεξής.
Παράδειγμα
Υπάλληλος ΠE κατηγορίας με 25 έτη υπηρεσίας εντάσσεται, στο B βαθμό της κατηγορίας του και στο M.K. 1 του βαθμού του. O νέος του βασικός μισθός ανέρχεται στο ποσό των 1.944 ευρώ μηνιαίως. Έστω ότι οι μέχρι σήμερα αποδοχές του ανέρχονταν στο ποσό των 1.764 ευρώ μηνιαίως.
Προκύπτει, λοιπόν, μία αύξηση ύψους 180 ευρώ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο υπάλληλος πρέπει να λάβει αυτή την αύξηση σε διάστημα τριών ετών. Δεδομένου όμως ότι ο υπάλληλος θα καταταχθεί άμεσα στο M.K.1 του βαθμού του καθώς δεν μπορεί να καταταγεί αλλού, θα αφαιρεθεί, για το πρώτο έτος, από το νέο του βασικό μισθό, ποσό ίσο με τα δύο τρίτα της διαφοράς του, δηλαδή 120 ευρώ.
Αναλυτικότερα:
• Από 1-11-2011 έως 31-10-2012 λαμβάνει 1.824 ευρώ (1.944 – 120)
• Από 1-11-2012 έως 31 -10-2013 λαμβάνει 1.884 ευρώ (1.944 – 60)
• Από 1-11-2013 και εφεξής λαμβάνει 1.944 ευρώ.
Μείωση αποδοχών άνω του 25%
Εφόσον προκληθεί μείωση στις αποδοχές του υπαλλήλου, η οποία είναι μεγαλύτερη από το 25% των αποδοχών που ελάμβανε ο υπάλληλος, είτε από την οργανική του θέση είτε από τη θέση στην οποία είναι αποσπασμένος κατά τον τελευταίο μήνα, πριν από την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου, αυτή κατανέμεται ως εξής:
α) 25% μείωση επί των αποδοχών που ελάμβαναν οι δικαιούχοι κατά τον τελευταίο μήνα πριν από την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου και
β) η υπερβάλλουσα μείωση ισόποσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών από το τέλος του πρώτου έτους εφαρμογής, δηλαδή από 1-11-2012 και εφεξής.
Παράδειγμα 1
Υπάλληλος ελάμβανε πριν από την έναρξη του νέου μισθολογίου συνολικές αποδοχές 1.900 ευρώ. Έστω ότι οι νέες αποδοχές του διαμορφώνονται πλέον στο ποσό των 1.600 ευρώ. Επειδή η μείωση δεν υπερβαίνει το ποσοστό του 25% των αρχικών αποδοχών του, θα λαμβάνει αυτόματα με την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου τις νέες του αποδοχές.
Παράδειγμα 2
Υπάλληλος ελάμβανε πριν από την έναρξη του νέου μισθολογίου συνολικές αποδοχές 3.200 ευρώ. Έστω ότι οι νέες αποδοχές του διαμορφώνονται πλέον στο ποσό των 1.719 ευρώ (M.K. 4 του Γ βαθμού ΠE κατηγορίας). Επειδή η μείωση του υπερβαίνει το ποσοστό του 25% των αρχικών αποδοχών του, με την έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου (1-11-2011) θα γίνει περικοπή του 25% των αποδοχών που ελάμβανε. Δηλαδή οι νέες αποδοχές του θα διαμορφωθούν στο ποσό των 2.400 ευρώ. H υπόλοιπη διαφορά (681 ευρώ) μέχρι τις νέες του αποδοχές (1.719 ευρώ) θα μειωθεί ισόποσα σε χρονικό διάστημα 2 ετών από το τέλος του πρώτου έτους εφαρμογής του νέου μισθολογίου, δηλαδή από 1-11-2012 και εφεξής, ως εξής:
• Από 1-11-2011 έως 31 -10-2012 λαμβάνει 2.400 ευρώ.
• Από 1-11-2012 έως 31-10-2013 λαμβάνει 2.059,50 ευρώ (2.400 – 340,50)
• Από 1-11-2013 και εφεξής λαμβάνει 1.719 ευρώ. (2.059,50 – 340,50).
Mαρία Bουργάνα – www.imerisia.gr